E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie má od roku 1999 oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky. Skúšky sa vykonávajú na troch jazykových
úrovniach podľa SERR:

– B2 – Základná štátna jazyková skúška,
– C1 – Všeobecný štátna jazyková skúška,
– C2 – Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský.

Význam štátnych jazykových skúšok:
– akceptovanie na univerzitách v SR a ČR,
– doklad o znalosti cudzieho jazyka: štátna a verejná správa, súkromný sektor,
– vykonávanie učiteľského povolania – kvalifikačná náhrada (pozri školská legislatíva),
– získanie živnostenského oprávnenia na jazykové služby.