Všeobecné obchodné a platobné podmienky

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. ako zriaďovateľ školy
Súkromná jazyková škola E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie

so sídlom na adrese Piaristická 2, 949 01 Nitra a webovým sídlom na www.eku.sk
(kontakt tel. č.: 0908 144 424 ,e-mail: eku.os@eku.sk)

a

kandidát štátnej / medzinárodnej jazykovej skúšky, resp. poslucháč kurzu sa dohodli na týchto všeobecných právnych a obchodných podmienkach, ktoré sú rozdelené do troch častí – I. SKÚŠKY,  II. KURZY, III. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KANDIDÁTOV SKÚŠOK A POSLUCHÁČOV KURZOV:

 1. časť: SKÚŠKY
 2. Kandidát

1.1.
Kandidát musí spĺňať vstupné stanovené podmienky, ktoré vyplývajú zo skúšobných poriadkov a vykonávacích predpisov pre jednotlivé skúšky (vek kandidáta, jazyková úroveň, miesto konania, úhrada poplatkov a pod.). Sú prístupne pre každého kandidáta na internetovej stránke E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie (ďalej E – KU). Je povinnosťou každého kandidáta sa s nimi dôsledne oboznámiť.

1.2.
Priebeh štátnych jazykových skúšok sa riadi Skúšobným poriadkom pre štátne jazykové skúšky Ministerstva školstva Slovenskej republiky a vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z. z. o jazykových školách a štátnych jazykových školách a štátnych jazykových skúškach.

Priebeh medzinárodných skúšok sa riadi skúšobným poriadkom a vykonávacími predpismi pre jednotlivé medzinárodné skúšky, t.j. Goetheho inštitútu,  Cambridge English.

1.3.
Kandidát so špeciálnymi potrebami vyžadujúci úpravu priebehu skúšky musí oznámiť túto skutočnosť a v online prihláške zapísať do kolónky Poznámka. Ak kandidát nesplní tieto podmienky, vystaví sa riziku, že nebude môcť skúšku absolvovať (postup E – KU v tomto prípade podľa druhu skúšky – pozri bod 5).

 1. Prihlášky na skúšky a registrácia

2.1.
Kandidát je prihlásený na skúšku, ak splní dve základné podmienky (a, b):

 1. a) V predpísanom termíne odovzdal prihlášku na predpísanom tlačive, resp. sa prihlásil formou vyplnenej online prihlášky na adrese www.eku.sk. V prípade štátnych jazykových skúšok je kandidát povinný pri návšteve E – KU prihlášku osobne podpísať. Prihláška na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku musí obsahovať aj zoznam prečítanej beletrie, a to najmenej tri diela pre základnú a päť diel pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Vyplnením prihlášky vzniká medzi obidvoma stranami zmluvný vzťah. Záväznú prihlášku môže kandidát:

– osobne odovzdať v sídle E – KU na horeuvedenej adrese,
– zaslať formou online prihlášky, ktorá je na internetovej stránke www.eku.sk,
– zaslať poštou ako doporučenú zásielku na horeuvedenú adresu.

V prípade online prihlášky je potvrdením zaregistrovania kandidáta e-mail s kópiou prihlášky, ktorý prihlasovací systém E – KU automaticky zašle. V prípade, že by kandidát tento automatický e-mail nedostal, ihneď treba kontaktovať E – KU (kontakt pozri hore).

 1. b) Registrácia kandidáta nadobúda definitívnu právoplatnosť až vtedy, keď uhradí plný poplatok za skúšku do termínu uzávierky – pozri bod 4.1.
 2. Termíny skúšok

3.1.
Kandidáti sa prihlasujú na skúšky na základe zverejnených termínov (internet, tlačoviny a pod.) počas celého školského roka.

Štátne jazykové skúšky sa konajú spravidla dvakrát ročne a prihlášky sa prijímajú do 16. septembra a 31. marca.

3.2.
Termín konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľ súkromnej jazykovej školy kandidátovi najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky a dva týždne pred konaním ústnej časti písomnou formou.

Na medzinárodné skúšky sa po prijatí prihlášky neposiela pozvánka na skúšku. V prípade ústnej časti skúšok Cambridge English zasiela kandidátovi pozvánku britská strana. Kandidát musí počítať s tým, že ústna časť sa koná prevažne týždeň pred termínom písomnej časti, resp. deň po termíne písomnej časti.

3.3.
V deň konania skúšky je kandidát povinný dostaviť sa načas, a to najneskôr 30 minút pred jej začiatkom. V tomto čase prebieha kontrola osobných dokladov – občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ktorým sa kandidát musí preukázať. V prípade nepredloženia dokladu totožnosti alebo meškania nebude kandidát pripustený na skúšku bez nároku na vrátenie poplatku.

 1. Všeobecné platobné podmienky

4.1.
Registrácia kandidáta nadobúda definitívnu právoplatnosť až vtedy, keď kandidát po odovzdaní/ zaslaní prihlášky uhradí plný poplatok za skúšku do termínu uzávierky.

4.2.
V prípade, že kandidát sa nemôže skúšky zúčastniť zo zdravotných dôvodov, treba postupovať vždy písomnou formou v súlade s pokynmi pre jednotlivé skúšky – pozri bod 5.

4.3.
Na základe zaregistrovania vyplnenej prihlášky môže kandidát realizovať úhradu prostredníctvom internetbankingu.

Kandidát je povinný uviesť pri platbe do informácie pre príjemcu svoje meno a termín jazykovej skúšky.

Na základe realizovanej platby bude kandidátovi zaslaná elektronická faktúra.

Bankové spojenie:
TATRABANKA Nitra: 2623290373/1100
IČO: 36 520 799
DIČ: 2020988970
IČ DPH: SK 2020988970
IBAN kód: SK73 1100 0000 0026 2329 0373 TATRSKBX

4.4. Platba po uzávierke. V prípade, že kandidát uhradí poplatky po termíne uzávierky, vystavuje sa riziku, že skúšku nebude môcť vykonať. Po odpočítaní manipulačného poplatku vo výške 20 € mu E – KU vráti celý poplatok.

 1. Všeobecné platobné podmienky v prípadoch opakovania jazykových skúšok a vykonania skúšok v náhradných termínoch

5.1.
Štátne jazykové skúšky. V prípade neúčasti kandidáta na štátnej jazykovej skúške v určenom termíne, môže riaditeľ súkromnej jazykovej školy na základe ospravedlnenia z vážnych osobných dôvodov (choroba, zmena bydliska alebo zmena pracoviska) do troch dní od termínu konania skúšky určiť náhradný termín na jej vykonanie. Spravidla ide o najbližší termín konania skúšok v E – KU a za tento náhradný termín kandidát neplatí. O ospravedlnenie neúčasti zo zdravotných dôvodov (s príslušným potvrdením od lekára) so žiadosťou o náhradný termín treba požiadať riaditeľa písomne, a to najneskôr do termínu konania skúšok.

Ak kandidát nepríde zo závažných príčin včas na štátnu jazykovú skúšku bez ospravedlnenia a do troch dní sa neospravedlní, úhrada sa mu nevráti.

Kandidát, ktorý požiadal z vážnych dôvodov o odklad vykonania ústnej časti štátnej jazykovej skúšky sa môže prihlásiť a vykonať štátnu jazykovú skúšku v určenom termíne do roka od vykonania písomnej časti skúšky. Kandidát štátnej jazykovej skúšky môže o odklad požiadať raz.

Kandidátovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť štátnej jazykovej skúšky, ale neprospel pri ústnej časti štátnej jazykovej skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť jedno opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období. Na opakovanú skúšku sa kandidát prihlási najneskôr do roka od vykonania písomnej časti skúšky a môže ju vykonať najneskôr do dvoch rokov od vykonania písomnej časti štátnej jazykovej skúšky. Pri opakovaní časti štátnej jazykovej skúšky kandidát musí zaplatiť polovicu úhrady, ktorá je stanovená pre vykonávanú štátnu jazykovú skúšku.

Kandidát, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky. Poplatok za skúšku sa mu nevracia.
5.2.
Medzinárodné skúšky. V prípade neúčasti kandidáta na medzinárodných jazykových skúškach Goetheho inštitútu v predpísanom termíne, nie je možné určiť náhradný termín a úhrada za skúšku sa mu nevráti. V prípade, že kandidát na skúške neuspel, sa poplatok nevracia.

Skúšky Cambridge English. Ak sa kandidát nemôže na skúške zúčastniť zo závažných zdravotných dôvodov, má nárok na vrátenie 75 % z poplatku za skúšku. Poplatok za tzv. neskorú registráciu je nevratný. O vrátenie príslušnej finančnej čiastky môže kandidát požiadať písomnou formou najneskôr do 7 dní od konania písomnej časti skúšky. K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od lekára. Ak kandidát zruší termín skúšky do dátumu uzávierky bez udania zdravotných alebo iných vážnych dôvodov, bude mu vrátená čiastka za skúšku ponížená o administratívny poplatok 20€.

 1. Certifikáty a vysvedčenia

Všetci úspešní absolventi skúšok majú nárok na medzinárodný jazykový certifikát v lehote od 4 do 6 týždňov od vykonania skúšky. V prípade štátnych jazykových skúšok bude vysvedčenie vystavené v lehote do 14 dní. Certifikáty a vysvedčenia si kandidáti môžu osobne vyzdvihnúť v E – KU v úradných hodinách na základe predloženia platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Listiny budú vydané aj osobám s úradne potvrdeným splnomocnením. Kandidáti môžu požiadať aj o zaslanie certifikátov/vysvedčení poštou.

V prípade hromadných prihlášok prostredníctvom spolupracujúcich vzdelávacích subjektov budú certifikáty zaslané na ich adresu. Spolupracujúce subjekty sú povinné na túto okolnosť   vopred upozorniť svojich kandidátov, čím preberajú plnú zodpovednosť za ich odovzdanie.

Duplikát. V prípade straty certifikátov sa E – KU riadi príslušným medzinárodným skúšobným poriadkom a smernicami. V prípade domácich osvedčení a vysvedčení sa riadi aktuálnym sadzobníkom.

 1. časť: KURZY
 2. Poslucháč

Poslucháčom jazykovej školy sa môže stať žiak ZŠ, SŠ, študent VŠ a dospelá osoba. Vyučovania sa môže zúčastniť iba prijatý poslucháč.

Nový poslucháč je prijatý do kurzu, ak splní dve základné podmienky (a, b):

 1. a) V predpísanom termíne odovzdal prihlášku na predpísanom tlačive, resp. sa prihlásil formou vyplnenej online prihlášky na adrese www.eku.sk. Vyplnením prihlášky vzniká medzi obidvoma stranami zmluvný vzťah. Záväznú prihlášku môže poslucháč:

– osobne odovzdať v sídle E – KU na horeuvedenej adrese,
– zaslať formou online prihlášky, ktorá je na internetovej stránke www.eku.sk,
– zaslať poštou ako doporučenú zásielku na horeuvedenú adresu.

Potvrdením zaregistrovania online prihlášky je e-mail s kópiou prihlášky / objednávky, ktorý prihlasovací systém E – KU kandidátovi automaticky zašle. V prípade, že by poslucháč tento automatický e-mail nedostal, ihneď treba kontaktovať E – KU (kontakt pozri hore).

 1. b) Registrácia poslucháča je platná až vtedy, keď uhradí plný poplatok za kurz, resp. akúkoľvek vzdelávaciu aktivitu do termínu uzávierky – pozri č. 4.1: slovo kandidát sa nahrádza slovom poslucháč.

Za neplnoletých poslucháčov podpíše prihlášku rodič, resp. jeho zákonný zástupca.

Pokračujúci poslucháč sa zapíše do kurzu počas tzv. elektronickej registrácie, ktorá spravidla prebieha v máji a decembri. Takto zaregistrovaný poslucháč ostáva naďalej poslucháčom súkromnej jazykovej školy, ktorý pokračuje v štúdiu cudzieho jazyka. V plnom rozsahu sa naňho vzťahuje bod b) – povinnosť uhradiť školné vždy pred začiatkom aktuálneho polroka (semestra) do 31.7. a do 15.1. kalendárneho roka.

 1. Zaradenie do kurzov

8.1.
Zaradenie do jednotlivých kurzov môže prebiehať viacerými spôsobmi. V prípade prezenčnej formy sa najčastejšie využíva písomný test a vstupný pohovor. Prípustná je aj online forma testovania a využitie IKT v prípade ústnej časti.

8.2.
Kurzy sa členia v základnom programe na jednotlivé ročníky v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. E – KU môže organizovať aj iné špecializované kurzy na základe spoločenskej objednávky. Ak je pred otvorením kurzu nahlásený nedostatočný počet poslucháčov, riaditeľ E – KU má právo takýto kurz zrušiť a poslucháčom sa vráti školné v plnej výške.

 1. Certifikáty a vysvedčenia

Po ukončení ročníka získavajú žiaci a študenti certifikát E – KU, resp. po ukončení celej jazykovej úrovne oficiálne osvedčenie (štátom uznaná úradná listina). Podmienky: 70 % úspešnosť záverečného testu a 60 % dochádzka.

 1. Všeobecné platobné podmienky, spôsob platby, storno poplatky a vymáhanie školného

10.1.
Úhrada za kurz sa skladá zo zápisného a školného. Zápisné sa pri zápisoch uhrádza v hotovosti. Výšku zápisného a školného určuje zriaďovateľ a každoročne ich zverejňuje (internet, nástenka, tlačoviny). Miesto pre poslucháča je zo strany E – KU definitívne rezervované až po uhradení školného v určenom termíne uzávierky.

10.2.
Výšku školného / poplatku za kurz a termíny uzávierok určuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom. Uverejňuje ho spôsobom – pozri č. 10.1. Školné sa uhrádza pred začiatkom polroka (semestra) príslušného školského roka. Poslucháči , ktorí už navštevujú E – KU a zaregistrovali sa ako záujemcovia o pokračovanie v kurze, sú povinní uhradiť školné vždy pred začiatkom aktuálneho polroka (semestra) do 31.7. a do 15.1. V ostatných typoch kurzov, ktoré sa otvárajú počas šk. roka, je poslucháč právoplatne zaregistrovaný do kurzu až po úhrade príslušného školného do termínu uzávierky.

10.3.
Spôsob platby. Je zhodný s č. 4.3. Upozornenie! Za termín uzávierky sa považuje deň, kedy bola zo strany poslucháča reálne poukázaná úhrada za kurz. Toto opatrenie je nevyhnutné, nakoľko E – KU sa zaväzuje dodržať presné počty poslucháčov v kurze. Uvedeným opatrením sa súčasne predchádza sporným situáciám, v ktorých je potom termín uzávierky rozhodujúcim kritériom.

10.4.
V prípade, že poslucháč má úmysel z kurzu odstúpiť a požaduje vrátiť školné, je povinný o to požiadať písomnou formou. Pred otvorením kurzu a počas jeho priebehu platia presné stornovacie podmienky. Deň otvorenia kurzu sa do lehoty platnej pre tieto podmienky nezapočítava.

 1. a) Ak poslucháč zruší prihlášku pred otvorením kurzu v 1. – 7. ročníku:

– v lehote 31 dní a viac – odpočíta sa storno poplatok 15 % z celkovej účtovanej sumy,
– 30 – 15 dní – odpočíta sa storno poplatok 50 % z celkovej účtovanej sumy,
– 14 dní a menej – odpočíta sa storno poplatok 100 % z celkovej účtovanej sumy.

Odstúpením z kurzu (prerušením štúdia) počas školského roka z akýchkoľvek závažných dôvodov nevzniká nárok na vrátenie školného.

 1. b) Ak poslucháč zruší prihlášku pred otvorením kurzu v iných formách (prípravné kurzy a pod.), potom platia tieto stornovacie podmienky:

– v lehote 31 dní a viac – odpočíta sa storno poplatok 15 % z celkovej účtovanej sumy,
– 30 – 15 dní – odpočíta sa storno poplatok 30 % z celkovej účtovanej sumy,
– 14 – 6 dní – odpočíta sa storno poplatok 50 % z celkovej účtovanej sumy,
– 5 dní a menej – odpočíta sa storno poplatok 100 % z celkovej účtovanej sumy.

Odstúpením z kurzu vo všetkých formách, resp prerušením štúdia počas školského roka z akýchkoľvek závažných dôvodov nevzniká nárok na vrátenie školného.

10.5.
Stornovanie v závažných situáciách pred otvorením kurzu. Ak poslucháč pred otvorením kurzu preukáže v závažných prípadoch (choroba, zmena bydliska alebo zmena pracoviska), že nemôže navštevovať vyučovanie a doloží to písomným potvrdením od relevantnej inštitúcie, môže riaditeľ rozhodnúť o vrátení školného. V týchto prípadoch sa zápisné nevracia a zo školného sa odpočíta poplatok 20 € za administráciu.

10.6.
Platba po uzávierke. V prípade, že poslucháč uhradí školné po termíne uzávierky prihlášok a v kurze sú už obsadené miesta, E – KU oznámi túto skutočnosť poslucháčovi a vráti mu školné s odpočítaným poplatkom 20 € za administráciu.

10.7.
Vymáhanie školného. V prípade, že poslucháč nedopatrením (resp. zaňho zodpovedajúca organizácia) neuhradil (-a) školné a navštevuje vyučovanie, potom za nedodržanie termínu splatnosti si E – KU bude uplatňovať sankcie za oneskorenú úhradu v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

III. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE KANDIDÁTOV SKÚŠOK A POSLUCHÁČOV KURZOV

 1. Správanie kandidátov / poslucháčov

11.1.
Počas skúšky sa kandidát riadi pokynmi skúšajúceho a svojím správaním prispieva k pokojnému priebehu skúšky. V prípade hrubého narušovania disciplíny (nevhodné správanie, požitie alkoholu alebo iných návykových látok), má E – KU nárok vylúčiť takéhoto uchádzača zo skúšky bez finančnej náhrady.

11.2.
Kandidát / poslucháč je zodpovedný za ním spôsobené škody na majetku E – KU a v budove prenajímateľa, kde E – KU sídli. V prípade neplnoletých účastníkov preberajú túto povinnosť zákonní zástupcovia.

11.3.
V priestoroch E – KU a budovy rešpektuje kandidát / poslucháč všetky interné smernice (školský poriadok, bezpečnostné a iné predpisy).

11.4.
E – KU nepreberá zodpovednosť za odcudzenie osobných vecí kandidáta / poslucháča.

11.5.
Kandidát / poslucháč poskytuje súhlas so spracovaním a poskytovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. zriaďovateľovi Súkromnej jazykovej školy E – KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie a v súlade s tzv. Školským zákonom. Údaje slúžia na účely ich evidencie v databáze až do odvolania súhlasu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

11.6.
Kandidát / poslucháč poskytuje súhlas na poskytovanie informačného servisu formou e-mailov.

 1. Ručenie E – KU / vyššia moc

Ručenie E – KU sa obmedzuje na vedomý úmysel a hrubú nedbalosť. Neručí za škody spôsobené stavom vyplývajúci z vyššej moci (napr. prírodné katastrofy, vojny a pod.), ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť. V tomto prípade môže E – KU navrhnúť preloženie skúšky/kurzu na neskorší dátum.

 1. Reklamácie

Kandidát môže reklamovať poskytnutú službu:

osobne na Oddelení pre študijné záležitosti,
zaslať reklamáciu poštou ako doporučenú zásielku na horeuvedenú adresu,
zaslať na e-mailovú adresu školy eku.os@eku.sk.

 1. Záverečné ustanovenia

Kandidát / poslucháč, resp. jeho zákonný zástupca vyhlasuje, že si Všeobecné právne a obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a na znak súhlasu prihlášku dobrovoľne podpísal.

Za prejav súhlasu sa v plnom rozsahu považuje aj odoslanie elektronickej prihlášky.