Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
Preklad do ruštiny – Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov posledného obdobia, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4. Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej vzdialiť. Pri preklade do ruštiny a pri voľnej téme môže kandidát používať slovník.

Ústna časť pozostáva zo štyroch častí:

Práca s textom – V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.)sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

Konverzačná téma – Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Sú očíslované. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu pred príchodom na ŠJS.

Reálie – Sylaby reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno-hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Ruska. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ. 

Odporúčané tituly:

 • Reálie rusky hovoriacich krajín (A.Fozikoš, T.Reiterová)
 • Ruská konverzácia pre štátnicové kurzy (V.Šebestová a kol.)
 • Raduga I.,II.,III.-ruština pre stredné a jazykové školy
 • Vstreči s Rossijej (E.Kollárová-Ľ.B.Trušinová)
 • Gramatika ruštiny (Baláž-Čabala)
 • Stredoškolské učebnice zemepisu a dejepisu
 • Aktuálna denná tlač
 • Literatúra

Kandidát uvedie v prihláške najmenej 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýz- namnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého kandidát má zaradiť do literárneho obdobia a charakte- rizovať ho. Nebude hovoriť obsah diela.

Sylaby reálií:

 1. Физическая география Российской Федерации.
 2. Экономическая география Российской Федерации.
 3. Население, социальная структура общества.
 4. Формы правительства в РФ – история и современность.
 5. Образование в РФ.
 6. Русский язык, его место в системе славянских языков.
 7. Искусство (живопись, скульптура, музыка, фильм, театр…).
 8. Наука и техника – выдающиеся представители.
 9. Средства массовой информации ( печать, телевидение, радио …).
 10. Основные направления в русской литературе.
 11. Типичный образ жизни: праздники, обычаи, обряды, способ жизни, жизненный уровень.
 12. Обзор исторических событий на территории современной России.
 13. Москва – столица России.
 14. Санкт-Петербург – культурный центр России (история и современность).

Sylaby konverzačných tém:

 1. Свободное время человека, отпуск.
 2. Моя профессия.
 3. Наш город, район, область.
 4. Я и моя семья.
 5. Жизнь молодёжи у нас и в России.
 6. Вопросы, волнующие современного человека.
 7. Забота о здоровье человека и питание. Типичные блюда русской кухни.
 8. Человек и природа.
 9. Человек и искусство.
 10. Соотношение литературы, театра, киноискусства и музыки.
 11. Образование человека не кончается государственным экзаменом.
 12. Город или деревня? Где вы предпочитаете жить?
 13. Изучение иностранных языков.
 14. Сотрудничество между странами Европы.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk