Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
1. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pozostáva zo štyroch častí:
REPRODUKCIA
T.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti pracujú bez slovníka.

POROZUMENIE PÍSOMNÉHO TEXTU
Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohoto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

PREKLAD DO ŠPANIELČINY
Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov posledného obdobia, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať

VOĽNÁ TÉMA
Ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4.Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť.
Pri preklade do španielčiny a voľnej téme môže kandidát používať slovník.

2. Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:
PRÁCA S TEXTOM
V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA
Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Sú očíslované. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu pred príchodom na ŠJS.

OTÁZKA Z REÁLIÍ
Sylaby reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno- hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Španielska a Latinskej Ameriky. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ.

OTÁZKA Z LITERATÚRY
Kandidát uvedie v prihláške najmenej 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého kandidát má zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať ho. Nebude hovoriť obsah diela.

Odporúčaná lietratúra:
Castro, Rosa: VEN1, VEN2
Lenghardtová: Španielska konverzácia
Uriz: En Espaňa

SYLABY REÁLIÍ
1. Geografía de Espaňa.
2. Geografía de América Latina.
3. Comunidades autónomas de Espaňa y sus capitales.
4. Orígenes de Espaňa. (Iberia, Hispania, Al-Andalus).
5. La reconquista.
6. Los Reyes Católicos.
7. El descubrimiento de América.
8. Los Austrias.
9. Los Borbones.
10. La guerra civil.
11. La economía espaňola. Los medios de comunicación.
12. Población de América Latina.
13. América Latina de la colonia hasta nuestros días.
14. Cultura hispanoamericana.

SYLABY KONVERZAČNÝCH TÉM
1. Cocina espaňola y latinoamericana.
2. Aspecto y carácter de las personas.
3. Moda - característica, su opinión personal.
4. El tiempo libre, deportes
5. La cultura y el art
6. Las profesiones, su trabajo.
7. La salud y las enfermedades.
8. La educación y la enseňanza.
9. Comercios - compras, servicios.
10. Viajes y medios de transporte
11. Vivienda, tipos, sus preferencias.
12. Las vacaciones, el recreo.
13. Curiosidades de Bratislava o de su ciudad natal.
14. Las fiestas típicas espaňolas.

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk