Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
1. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pozostáva z týchto častí:
REPRODUKCIA
T.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti pracujú bez slovníka.

DIKTÁT
Examinátor najprv prečíta celý text bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom, ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili či opravili medzery a chyby. Kandidáti nepoužívajú slovníky ani iné pomôcky.

POROZUMENIE PÍSOMNÉHO TEXTU
Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohoto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

PREKLAD DO TALIANČINY
Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov posledného obdobia, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

VOĽNÁ TÉMA
Ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4.Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť.
Pri preklade do taliančiny a voľnej téme môže kandidát používať slovník.

2. Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:
PRÁCA S TEXTOM
V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA
Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Sú očíslované. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu pred príchodom na ŠJS.

REÁLIE
Sylaby reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno- hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Talianska. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ.

Odporúčané tituly:
Bahníková a kol.: Italština
Talianska konverzácia
Graziella Martina: In Italia
Učebnice zemepisu a dejepisu stred. alebo zákl. škôl
Aktuálna denná tlač

LITERATÚRA
Kandidát uvedie v prihláške najmenej 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého kandidát má zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať ho. Nebude hovoriť obsah diela.

SYLABY REÁLIÍ
1. Caratteristiche geografiche dell’Italia – regioni, mari, isole, clima
2. La storia d’Italia
3. Sistema politico ed amministrativo, partiti politici
4. Economia italiana – industrie principali, ricchezze naturali, esportazioni, importazioni, cooperazione internazionale
5. Istruzione pubblica in Italia
6. L’arte italiana (L. da Vinci, Michelangelo, Bernini, Giotto), architettura, pittura
7. Grandi personaggi della letteratura italiana (Dante, Petrarca, Boccaccio…)
8. Grandi personaggi della musica italiana (compositori e cantanti dell’opera lirican e del Bel Canto, cantautori moderni)
9. Cinematografia italiana (Visconti, Rossellini, De Sica, Antonioni, Fellini, Bertolucci, Begnini…)
10. Moda italiana – grandi stilisti, marche italiane
11. Mass media e stampa italiana
12. Roma – la capitale, Roma dei turisti
13. Firenze (Toscana) ed i suoi tesori artistici
14. Venezia (Veneto) ed i suoi tesori artistici

SYLABY KONVERZAČNÝCH TÉM
1. L’abitazione. La vita in città ed in campagna
2. Il tempo libero, vacanze, hobby
3. Il trasporto pubblico, mezzi di trasporto, il viaggio
4. La Slovacchia – la geografia, la storia, la cultura, la gente
5. La famiglia
6. La salute. Vivere sani e felici – come si fa?
7. Lo sport e la sua importanza nella mia vita
8. La mia giornata, il mio lavoro / studio
9. La cucina, i piatti, i cibi, la ricetta
10. Gli acquisti
11. La natura, l’ecologia, stagione dell’ anno
12. I mass media, la stampa, la loro qualità, influenza
13. La cultura: il cinema, I libri, la musica
14. La moda, l’abbigliamento

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk