Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
1. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pozostáva z týchto častí:
REPRODUKCIA
T.j. porozumenie vypočutého textu. Examinátor text dvakrát prečíta alebo si ho kandidáti vypočujú z magnetofónovej nahrávky. Potom kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou napísania obsahu. Kandidáti pracujú bez slovníka.

DIKTÁT
Examinátor najprv prečíta celý text bežnou hovorovou rýchlosťou, aby kandidátov oboznámil s obsahom. Nasleduje diktovanie pomalším tempom, nie po slovách, ale po významových celkoch vety. Nakoniec examinátor text zopakuje o niečo pomalším tempom, ako je bežná hovorová rýchlosť, aby si kandidáti doplnili či opravili medzery a chyby. Kandidáti nepoužívajú slovníky ani iné pomôcky.

POROZUMENIE PÍSOMNÉHO TEXTU
Po odovzdaní reprodukcie, či diktátu dostane kandidát text, ktorý si sám prečíta. Porozumenie tohoto textu dokáže vypracovaním pod ním uvedených úloh. Ani v tejto časti nie je dovolené používať slovník.

PREKLAD DO FRANCÚZŠTINY
Má rozsah asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu cudzieho jazyka, nie doslovne, na vyžadovanej úrovni. Prekladajú sa úryvky z novín a časopisov posledného obdobia, teda súčasný jazyk, ktorého znalosť má kandidát preukázať.

VOĽNÁ TÉMA
Ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol strany kancelárskeho hárku, t.j. formát A4.Od témy nesmie odbočiť, ani sa od nej celkom vzdialiť.
Pri preklade do francúzštiny a voľnej téme môže kandidát používať slovník.

2. Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí:
PRÁCA S TEXTOM
V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 min.) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, potom nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku.

KONVERZAČNÁ TÉMA
Sylaby konverzačných tém sú uvedené v prílohe. Sú očíslované. Otázky sa losujú. Kandidát má byť schopný na danú tému rozprávať, predniesť svoje spracovanie témy samostatne, v ucelenom prejave, preukázať základnú slovnú zásobu, prípadne vhodne reagovať na otázky. Odporúčame serióznu prípravu pred príchodom na ŠJS.

REÁLIE
Sylaby reálií sú tiež uvedené v prílohe. Kandidát má ukázať, že pozná zemepisno- hospodárske, kultúrno-politické a historické pomery Francúzska. Odporúčame serióznu prípravu kandidáta na všetky otázky, vyžaduje sa odpoveď obsahujúca konkrétne fakty. Potrebné znalosti o týchto faktoch môže kandidát získať z učebníc zemepisu a dejepisu, z konverzačných príručiek, z dennej tlače alebo z cudzojazyčného vysielania správ.

Odporúčané tituly:
Curtillon, Salins: Libre Echange I,.II.
Francúzska konverzácia
Sidwell, Benitez, Bernard: Voici la France
Stredoškolské učebnice zemepisu a dejepisu
Aktuálna denná tlač
LITERATÚRA
Kandidát uvedie v prihláške najmenej 3 tituly, ktoré prečítal. Majú to byť diela najvýznamnejších predstaviteľov literatúry daného jazyka. Z uvedených titulov examinátor vyberie jedného autora, ktorého kandidát má zaradiť do literárneho obdobia a charakterizovať ho. Nebude hovoriť obsah diela.

SYLABY REÁLIÍ
1. Géografie de France - situation, superficie, climat, végétation pays voisins
2. Rôle de la France dans l´économie mondiale (industrie, agriculture, importation, exportation)
3. Population - origine, groupes ethniques, particularités régionales en France
4. Machine politique en France - systeme, partis politiques
5. Dates importantes de l´histoire de France
6. Grands personnages du cinéma français (metteurs en scene, acteurs)
7. Rôle de Paris - capitale culturelle depuis 2 siecles
8. Grands personnages de la littérature française
9. Grands personnages de l´histoire de France
10. Enseignement en France, différences entre nous et la France
11. Rôle de la France en matieres des sciences et des techniques
12. Mass-média et télécommunications en France
13. Haute couture en France
14. Grands centres touristiques de France

SYLABY KONVERZAČNÝCH TÉM
1. Habitation - idéal et réalité, vos préférences.
2. Loisirs - hobby, votre façon de passer des loisirs
3. Vacances, voyages, moyens de transport préférés aujourd´hui
4. Offres culturelles de Bratislava
5. Famille slovaque d´aujourd´hui et ses problemes
6. Vivre sain et heureux - comment faire?
7. Sports et leur rôle dans la vie de l´homme, vos préférences.
8. Ma journée typique et ce que je voudrais y changer
9. Avantages et inconvénients de la vie dans une grande ville
10. Qualité de la vie - qu´est-ce qui l´influence a votre avis?
11. Climat de Slovaquie, saisons de l´année - vos préférences
12. Télévision, vidéo, ordinateur, leur rôle dans notre vie, leurs côtés positifs et négatifs
13. Mode, vetement - votre opinion personnelle
14. Vos raisons personnelles de l´étude du français

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk