Jazyková škola - kurzy angličtina, nemčina, slovenčina, skúšky Cambridge, štátnica angličtina Nitra

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

Úvod

Informácie

Kurzy

Skúšky

Firmy

One-to-one

Deti

Kalendár

Search Our Site

skenfrdeitrues
 
 
1. Písomná časť štátnej jazykovej skúšky pozostáva zo štyroch častí

POČÚVANIE S POROZUMENÍM
Kandidáti si 2-krát vypočujú nahratý text a potom dokážu porozumenie textu buď vypracovaním cvičení na pracovnom liste k tomuto textu, alebo formou reprodukcie. V tejto časti sa nemôžu používať slovníky.

ČÍTANIE S POROZUMENÍM
Kandidáti si prečítajú text v rozsahu asi 500 slov a vypracujú odpovede na otázky. V tejto časti sa nemôžu používať slovníky.

PREKLAD DO ANGLIČTINY
V rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu jazyka na primeranej vyžadovanej jazykovej úrovni. V tejto časti sa môžu používať slovníky.

VOĽNÁ TÉMA
Voľná téma, ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky. Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.

2. Ústna časť skúšky pozostáva z troch častí:
Celkový čas prípravy na ústnu časť: 15 - 20 minút
Dĺžka ústnej časti skúšky: 15 - 20 minút

Priebeh skúšky:

1. KONVERZAČNÁ TÉMA ( 5 - 7 min)

Táto časť skúšky prebieha formou rozhovoru, v ktorom sa kandidátovi najprv poskytne možnosť súvislo samostatne hovoriť o vyžrebovanej téme. Následne v rámci diskusie skúšajúci položí kandidátovi 3 – 5 otázok, na ktoré má kandidát pohotovo reagovať. Otázky k danej téme sú všeobecného charakteru a hlavný dôraz sa kladie na preverenie schopnosti študenta plynulo vyjadriť a obhájiť svoj názor a reagovať na bežné životné situácie. K vyžrebovanej téme kandidát súčasne dostane tematicky zamerané obrázky, ku ktorým sú zadané otázky. Obrázky s otázkami slúžia ako podnet na konverzáciu.

SYLABY KONVERZAČNÝCH TÉM - ÚSTNA ČASŤ
1. My School/Work
2. Hobbies
3. Sport
4. Family
5. My Home Town
6. Travelling
7. Food
8. Shopping
9. Learning Foreign Languages
10. Slovak Customs and Traditions
11. Film, Music and Theatre
12. People and Nature

2. OTÁZKA Z REÁLIÍ
Kandidát si pripraví samostatný voľný prejav na vyžrebovanú tému.

SYLABY REÁLIÍ ANGLOFÓNNYCH OBLASTÍ (GB, USA) – ÚSTNA ČASŤ
1. The Geography of Great Britain and the USA
(geographical situation, mountains, rivers)
2. The Economy of Great Britain
(industry, science and technology, environment, agriculture)
3. The Economy of the USA
(industry, science and technology, environment, agriculture)
4. The British
(history, characteristics, language)
5. The Americans
(history, characteristics, American English)
6. The Political System in Great Britain and the USA
(the Queen, Parliament, Government, Congress)
7. Life in Great Britain and the USA
(housing, food, leisure time, holiday centres)
8. Education in Great Britain
(primary, secondary and higher education)
9. Education in the USA
(primary, secondary and higher education)
10. London
11. Washington
12. Holidays and Festivals in Great Britain and the USA

Na túto časť skúšky nexistuje predpísaná študijná literatúra, preto môžeme len odporučiť niekoľko titulov.

Odporúčaná literatúra:
- Peter Bromhead: Life in Modern Britain
- Life in Modern America
- John Oakland: A Dictionary of British Institutions
- British Civilization
- Eliška Morkesová: British and American History
- British and American Life and Institutions
- British and American Literature
- Ondryášová, Holá: English and American Literature
- Karel Veselý: The English Speaking Countries


3. OTÁZKA Z LITERATÚRY (5 - 7 min)

Na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov z anglofónnych oblastí, ktoré prečítal v origináli. Môže ísť o klasickú aj modernú literatúru, ktorá je uvedená v zozname - pozri nižšie. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie.


Zoznam beletrie, z ktorej si kandidát na štátnicu zvolí a prečíta tri diela.
Sú to diela autorov z krajín cieľového jazyka, čiže Veľkej Británie, USA, Kanady, Austrálie a pod.


1. Ernest Hemingway : The Old Man and The Sea
2. David Lodge: Changing Places: A Tale of Two Campuses
3. Nick Hornby: About a Boy
4. J. K. Rowling: The Casual Vacancy
5. Michael Cunningham: The Hours
6. Mary Shelley: Frankenstein
7. Zadie Smith: White Teeth
8. Ian McEwan: Atonement
9. William Goldman: The Princess Bride
10. Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray
11. Thomas Hardy: Far from the Madding Crowd
12. Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter
13. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby
14. M. L. Stedman: The Light between Oceans
15. Cormac McCarthy: The Road
16. George Orwell: 1984
17. Ray Bradbury: Fahrenheit 451
18. John Irving: The Cider House Rules
19. Jane Austen: Pride and Prejudice
20. John Steinbeck: Of Mice and Men
21. Charles Dickens: Oliver Twist
22. Roald Dahl: Matilda
23. Wilkie Collins: The Woman in White
24. Emily Bronte: Wuthering Heights
25. Herman Melville: Moby-Dick
26. George Eliot: Middlemarch
27. Jack Kerouac: On the Road
28. Joseph Conrad: Heart of Darkness
29. Theodore Dreiser:An American Tragedy
30. Jack London: The Call of the Wild
31. Virginia Woolf: Mrs. Dalloway
32. William Golding: Lord of the Flies
33. Vladimir Nabokov: Lolita
34. Joseph Heller: Catch-22
35. Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day
36. Chuck Palahniuk: Choke
37. J. D. Salinger: The Catcher in the Rye
38. John Grisham: The Pelican Brief
39. Robert Galbraith: The Cuckoo's Calling
40. Nicholas Sparks: The Notebok

Zdieľať a nasledovať

Vzdelávanie učiteľov

Program pre spolupracujúce školy

Kontakt

E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel: +421 37 6542 456
eku.os@eku.sk