Back Úvodné novinky Vernostný program pre spolupracujúce školy
 • Brand cialis 100mg
 • Kamagra viagra uk
 • Get propecia prescription online
 • Viagra tabletki
 • Buy kamagra germany
 • Where to buy generic viagra online in canada
 • Cheap viagra philippines
 • Tribulus viagra
 • Pfizer viagra in uk
 • Pfizer viagra usa
 • Cheap generic viagra information
 • How long does 5mg cialis last
 • Ed cialis 20mg
 • Viagra side effects abuse
 • 

  Vernostný program pre spolupracujúce školy

  • PDF

  Do pozornosti základným a stredným školám, ale aj iným vzdelávacím subjektom,  ktoré pripravujú svojich žiakov a študentov na medzinárodné a štátne jazykové skúšky.

  Predmet

  1. Vernostný program (ďalej VP) je určený pre školy, inštitúcie, ale aj jednotlivcov - lektorov, ktorí hromadne prihlasujú svojich žiakov a študentov na skúšky, ktoré vykonáva E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre. VP sa netýka jedine skúšky TOEFL, ktorú E – KU Inštitút JaIK vykonáva, ale skúška je administrovaná z USA ( = prihlasovanie a platba za skúšku).

  2. Ďalej uvedené podmienky platia od 31. 5. 2011 do odvolania.

  Podmienky pre účasť v programe

  1. Do programu sa môže zapojiť každá základná, stredná, vysoká a jazyková škola, vzdelávacia inštitúcia a lektori (ďalej subjekt), ktorí v období od 1. 8. do 30. 6. kalendárneho roka prihlásia najmenej 3 svojich študentov (ďalej kandidátov). Registrácia kandidátov musí prebehnúť dohodnutým spôsobom s organizátorom skúšok, aby bolo možné jednoznačne určiť počet kandidátov za vysielajúce subjekty. Partnerom pre komunikáciu vo VP s vysielajúcimi subjektmi je Odd. pre študijné záležitosti. Kontakt: tel. 037/6542 456,  fax 037/6542 452, e-mail: eku.os@eku.sk.
  2. VP sa vzťahuje na skúšky:

               • Cambridge English
               • Goetheho inštitútu,
               • štátne jazykové skúšky,
               • ECL.

   Výhody programu

   1. E – KU Inštitútu JaIK poskytne zľavu vo výške 10 % z celkovej sumy za celkový počet prihlásených kandidátov.

   2. E – KU Inštitút JaIK poskytne zasielanie elektronických informácií o skúškach v dostatočnom predstihu pred termínom registrácie kandidátov.

   3. V prípade, že subjekt v priebehu 10 mesiacov zaregistruje na skúšky min. 20 platiacich kandidátov, pričom sa nevyžaduje jeden typ skúšok (umožňuje sa „mix“ skúšok), E – KU Inštitút JaIK poskytne subjektu jedno školenie pre pedagógov zdarma. Školenie v trvaní min. 3 hodín bude realizované v sídle spolupracujúceho subjektu, pričom subjekt si môže určiť typ skúšok, na ktoré má byť personál zaškolený.

   Všeobecné podmienky

   1. E – KU Inštitút JaIK si vyhradzuje právo urobiť zmeny v týchto podmienkach, a to vždy k 2. januáru kalendárneho roka. Dohodnuté podmienky sa  nikdy nebudú meniť počas trvania VP.

   2. E – KU Inštitút JaIK  sa zaväzuje o týchto zmenách informovať spolupracujúce subjekty elektronickou poštou.

   3. Do VP môže pristúpiť  ktorýkoľvek vzdelávací subjekt kedykoľvek počas roka..

   Riešenie sporov

   V záležitostiach, ktoré nie sú upravené uvedenými podmienkami, sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka zákonníka Slovenskej republiky.

   Nitra 31.5.2011

   Aktualizované: 15. 4. 2015

  Diskusné fórum

  Téma tohto mesiacia

  E-KU Tendenciometer

  Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

  Fotogaléria


  E-KU fotoobjektívom

  Online slovníky


  K učebniciam, ktoré používame v E - KU

  Súťaže


  Slovo roka 2015
  Tradícia súťaže od roku 2004

  KONTAKTUJTE NÁS

  Kontakt