Back Vzdelávacie poukazy
 • Buy propecia online no prescription needed
 • Propecia causing acne
 • Viagra buy illegally
 • Counterfeit viagra internet
 • Kamagra tablets mumbai
 • Viagra internet warning
 • Viagra online online prescription
 • Herbal viagra with
 • What is natural viagra
 • Viagra 75 mg
 • Viagra virus removal mac
 • Propecia hair canada
 • Order viagra pills online
 • Finasteride pills propecia
 • Buy legal viagra online
 • 

  Vzdelávacie poukazy

  • PDF

  Šk. rok 2016 / 2017

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre je zriaďovateľom súkromnej jazykovej školy,  ktorá je oprávnená prijímať vzdelávacie poukazy (ďalej VP). Tieto sú vydávané na základných a stredných školách. Rodič ako zákonný zástupca žiaka vo veku do 18 rokov má možnosť slobodne sa rozhodnúť, v ktorom vzdelávacom zariadení, resp. škole jeho dieťa VP odovzdá.

  V prípade, že sa rodič (resp. plnoletý žiak) rozhodne odovzdať VP v E – KU,.predloží ho na Odd. pre študijné záležitosti a styk s verejnosťou do 22. 9. 2016.  Po tomto termíne strácajú VP platnosť. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2016 je 3,10 €/mesiac (31,00 €/rok). Vedenie E - KU  prijalo rozhodnutie, podľa  ktorého vzniká žiakom, ktorí VP poskytli E - KU,  nárok na zľavu vo výške 10 € (z celkovej výšky školného).  Uplatnenie zľavy je v kompetencii rodiča, resp. plnoletého žiaka SŠ.


  Odovzdanie VP je dobrovoľné rozhodnutie rodiča, resp. žiaka, takisto ako aj rozhodnutie E – KU o poskytnutí zľavy. To znamená, že E – KU Inštitút nie je povinný takto postupovať. Príspevok na VP je určený na rozvoj vzdelávacieho zariadenia a jeho použitie je prísne kontrolované.

  Postup po odovzdaní vzdelávacieho poukazu v E - KU:

  a) odovzdať v E - KU do 22. 9. 2016,
  b) uplatnenie zľavy - pri uhrádzaní školného za ďalší semester v mesiacoch december 2016 a január 2017 (v hotovosti alebo bankovým prevodom).

  Poznámka k termínu uplatnenia zľavy: V prípade, že by sa žiak neprihlásil do ďalšieho semestra a nevyčerpal by legislatívou predpísaný počet hodín pre absolvovanie záujmovej činnosti, je E - KU Inštitút povinný tento príspevok vrátiť do štátneho rozpočtu. Preto je nevyhnutné, aby sa žiak prihlásil do ďalšieho semestra a tak si mohol zľavu v E - KU uplatniť.

  Vzhľadom na pomerne komplikovanú administráciu VP treba akceptovať všetky stanovené termíny. Akékoľvek výnimky sú neprípustné. Všetky ostatné pokyny sa nachádzajú na internom tlačive E – KU (v kompetencii študijného oddelenia).

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt