Back O nás História
 • Us viagra suppliers
 • Generic viagra manufacturers in usa
 • Viagra for men who use
 • Generic viagra from australia
 • Mail order cialis online
 • Herbal viagra online store
 • Us viagra suppliers
 • Finasteride buy propecia
 • Viagra pill ad
 • Kamagra buy manchester
 • Cialis sales usa
 • Viagra 50mg dose
 • Cialis prices 10 mg
 • 

  História

  • PDF

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre (ďalej E - KU) je vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zameriava na komplexné cudzojazyčné vzdelávanie všetkých vekových skupín obyvateľstva. Od svojho vzniku v roku 1992 sa inštitút vyprofiloval na kvalitný jazykový inštitút, ktorý je najväčším držiteľom jazykových licencií v SR. To ho oprávňuje vykonávať samostatne štátne a medzinárodné jazykové skúšky.

  Základné údaje

  ● Dátum založenia: júl 1992 (prvý názov: E - KU Jazyková škola)
  ● Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
  ● Sídlo spoločnosti: 949 01 Nitra, Piaristická 2

  Licencie a akreditácie

  V súčasnom období je E – KU Inštitút najväčším držiteľom jazykových licencií na Slovensku:

  ●1995/96 - vytvorenie Skúškového centra Goetheho inštitútu (udelenie licencie, po prvýkrát neštátnemu zariadeniu v histórii ČR a SR),
  ● 1996 - zaradenie do siete školských zariadení MŠ SR,
  ● 1999 - oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky - v súčasnosti ako jediná súkromná škola v NR regióne,
  ● 2003 - vytvorenie Skúškového centra City & Guilds (VB),
  ● 2004 - akreditácia jazykových kurzov pre potreby rekvalifikácie na trhu práce a potreby štátnej správy,
  ● 2004 - vytvorenie akreditovaného testovacieho centra ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače),
  ● 2006 - vytvorenie Regionálneho skúškového centra ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages),
  ● 2007 - vytvorenie testovacieho centra TOEFL (The Test of English as a Foreign Language),
  ● 2011 - vytvorenie  Autorizovaného skúškového centra Cambridge ESOL  (ako jediné v NR kraji).

  Dôležité informácie

  Súčasťou E - KU Inštitútu je súkromná jazyková škola (vznik v roku 1996).
  K aktivitám E – KU Inštitútu patrí aktívna  účasť v európskych jazykových projektoch, čím E - KU získava cenné medzinárodné kontakty a skúsenosti.
  Počas roka sú vydávané E – KU novin(k)y, ktoré od roku 2010 prešli na elektronickú formu - eEFN (eEKU Flash News).

  Hodnoty, ktoré uznávame

  ● dôveryhodnosť, serióznosť a dobré meno inštitútu,
  ● odbornosť a kompetentnosť,
  ● presadzovanie moderných trendov vo vyučovaní cudzích jazykov,
  ● dôležitosť úlohy tvorivého učiteľa so schopnosťou vzbudiť nadšenie pre jazyky,
  ● celoživotné vzdelávanie pedagógov,
  ● tolerancia a otvorenosť voči iným národom a kultúram bez rozdielu rasovej a náboženskej príslušnosti.

  Vízia

  ● vytvorenie európskeho jazykového testovacieho centra rozšírené o podporu IKT,
  ● posilňovanie pozície lídra v oblasti jazykového vzdelávania,
  ● profesionálny a stále sa zlepšujúci servis pre klientov.

  V oblasti školských zariadení (jazykové školy)

  ● pracovať na zrovnoprávnení postavenia štátnych a súkromných jazykových škôl,
  ● pomôcť odstrániť legislatívny a reálny stav v praxi, ktorý zanedbáva jazykové školy,
  ● prispievať k štandardizácii štátnych jazykových skúšok s medzinárodnými skúškami,
  ● zasadzovať sa o uznávanie medzinárodných a štátnych jazykových skúšok v systéme vzdelávania SR,
  ● zasadzovať sa o akceptovanie jazykovej úrovne žiakov dosiahnutej v jazykových školách - zabezpečiť špecifické potreby takýchto žiakov v podmienkach ZŠ a SŠ.

Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt