Back Europrojekty LIS (2008 - 2010)
 • Viagra buy cvs
 • Viagra buy online ireland
 • Costs of viagra in australia
 • Australia viagra commercial
 • Propecia com prices
 • Cialis one a day reviews
 • Cialis price daily use
 • Viagra chemist uk
 • Generic viagra 50 mg
 • Kamagra tablets diabetes
 • Buy viagra online net
 • Generic viagra 4rx pharmacy
 • 

  “Languages & Integration through Singing”

  • PDF

  European Commission - Lifelong Learning Programme
  Grundtvig 2 Action - Agreement: n° 2008-1-IT2-GRU06-00532-1

  www.languagesbysongs.eu

  1. Ciele

  Hlavným cieľom didaktickej, a metodickej myšlienky je využitie hudby a piesní ako pomôcku na integráciu prisťahovalcov a zvýšenie mnohojazyčnosti v školách a v kurzoch celoživotného vzdelávania. Tento prístup pomáha podporovať výuku jazyka spôsobom, ktorý zohľadňuje žiaka a jeho vek.
  Tento projekt je zameraný na produkciu, testovanie, optimalizáciu a evalváciu učebného materiálu pre taliančinu, ruštinu a rumunčinu ako cudzieho jazyka, s explicitným využitím piesní s podporou audio-vizuálneho materiálu, multimédií a elektronickej komunikácie, čo zabezpečuje inovačnosť vo vzdelávaní a umožňuje integráciu so zreteľom na zvýšenie a zlepšenie komunikácie a interkultúrnej interakcie.
  Materiál je určený žiakom vo veku 16+, učiteľom taliančiny, ruštiny a rumunčiny ako cudzieho jazyka, ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie a jednotlivcom poskytujúcim turistické služby a bude prístupný na web portáli.
  Ďalšími cieľmi sú:

  • rozvíjať inovačný obsah založený na IKT, techniky a praktiky pre celoživotné vzdelávanie;
  • prenášať tieto metodické myšlienky vzdelávania dospelých do iných kontextov v Európe, aby sa hudba stala univerzálnym jazykom;
  • zlepšovať kvalitu a spoluprácu medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania dospelých
  • šíriť výsledky formou konferencií, web stránok partnerov a stretnutiami na národných a medzinárodných udalostiach aj mimo územia partnerských krajín;
  • informovať inštitúcie, organizácie a úrady zapojené do jazykového vzdelávania o platnosti týchto metód a o možnosti zahrnúť ich do svojich učebných osnov;
  • rozvíjať on-line výmeny medzi expertami z rôznych krajín;
  • podať návrh projektu v rámci Programu celoživotného vzdelávania zameraného na budovanie portálu, ktorý bude vytvárať, testovať, optimalizovať a vyhodnocovať učebný materiál na vyučovanie jazyka ako cudzíeho jazyka s explicitným využitím hudby.


  2. HLAVNÉ ČINNOSTI

  Hlavnými činnosťami tohto dvojročného projektu (2008 – 2010) Vzdelávacieho partnerstva sú:

  • Stretnutia miestnych pracovných tímov každého partnera na vytvorenie metodologického rámca a úvodu do metód a medzinárodné stretnutia partnerov na vytvorenie pracovnej metodológie, na výmenu skúseností, na analyzovanie a hodnotenie vykonanej práce;
  • Napísanie návodu a odporúčaní na uvedenie hudobného prístupu do vyučovania jazykov, ich preklad do cieľových jazykov a vkladanie na web portal;
  • Vypracovanie vzorky učebného materiálu – témy, slovná zásoba, gramatický obsah, jazykové testy zamerané na samohodnotenie výsledku študentami, drill pomocou karaoke – a ich vkladanie na web portál;
  • Písanie, preklad, layout & úprava, programovanie web portálu v troch jazykoch IT/RO/RU obsahujúceho vyššie spomínaný didaktický materiál;
  • Pilotovanie učebného materiálu v partnerských krajinách v spolupráci s pridruženými partnermi, výber vhodného publika na pilotovanie ( školy a centrá na vzdelávanie dospelých, atď) pilotovanie spätnej väzby a evalvácia a finalizácia produktu s výsledkami experimentovania;
  • Prispôsobovanie a napĺňanie platformy webu upravenými obsahmi;
  • Rozvoj a implementácia stratégie šírenia myšlienok projektu a výsledkov pomocou informačných letákov, seminárov a konferencií, aby táto myšlienka bola prijatá čo najväčším počtom učiteľov a inštitúcií .


  3. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

  Vytvorenie web portálu v troch jazykoch - IT, RO, RU - www.languagesbysongs.eu - , ktoré budú využívať interaktívne techniky a technológie na riadenie videa a audio nahrávok. Portál bude pozostávať zo štyroch častí:

  • a.Informácie – všeobecné informácie o projekte, cieľoch, činnostiach, partneroch a výsledkoch projektu;
  • b.Oblasť pre učiteľa bude obsahovať :


   1. metodologické pokyny ako využiť pieseň vo vyučovaní cudzieho jazyka a pokyny na použitie didaktického materiálu a vytvorenie vlastného materiálu;
   2. vzorky cvičení, aktivít a pracovných listov s praktickými návrhmi pre učiteľov jazyka ;
   3. pracovné listy zaslané učiteľskou verejnosťou;
  • c.Oblasť pre žiaka bude obsahovať: online vzorky piesní, video-karaoke, texty piesní a výslovnosť slov v piesniach;
  • d.Užitočné odkazy – táto oblasť bude obsahovať odkazy na príslušné webové stránky (zdroje na vyučovanie jazykov, techniky vyučovania jazyka s podporou hudby, rozhlasové a televízne stanice).

  Vytváranie obsahu vyučovania/učenia:

  • a.metodologická štruktúra, úvod do metodiky, formatívne a kognitívne ciele;
  • b.vypracovanie vzorky učebného materiálu – témy, slovná zásoba, gramatický obsah, jazykové testy zamerané na samohodnotenie výsledku študentami, drill pomocou karaoke ;
  • c.preklad obsahu do cieľových jazykov;
  • d.technická analýza lingvistického vstupu a definovanie technických špecifík a požiadaviek; vypracovanie softvéru a grafického dizajnu; vypracovanie beta verzie vyučovacej jednotky;

  Plán šírenia výsledkov s cieľom sprístupniť túto metódu čo najväčšiemu počtu inštitúcií na vzdelávanie učiteľov a stratégia zabezpečenia trvácnosti a pokračovania činnosti.   Pilotovanie v partnerských krajinách:

  • Výber vhodného publika pre pilotovanie (školy a centrá pre vzdelávanie dospelých, atď);
  • Vypracovanie plánu pilotovania;
  • Spätná väzba a evalvácia pilotovania; Vylepšenie a finalizácia produktu výsledkami experimentovania.

  Cestovná show vo vyššej strednej škole v Iasi na podporu šírenia myšlienok a výsledkov projektu.


  4. PARTNERSTVO

  Projekt je vytváraný multinárodným partnerstvom, ktorý zahŕňa inštitúcie zo štyroch krajín: Bulharsko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko:

  • Euroinform Ltd – Sofia, Bulgaria - je spoločnosť zaoberajúca sa navrhovaním a uvádzaním moderných vyučovacích metód vo vzdelávaní dospelých a vyučovaní jazykov. Medzi hlavné ciele organizácie patrí rozvoj motivácie na vyučovanie jazykov medzi dospelými vrátanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami so zámerom na zvýšenie ich schopnosti zamestnať sa, jemný výcvik zručností, rozvoj a implementácia metodiky vyučovania metodikov vo vyučovaní jazykov a predstavenie inovačných metód vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Spoločnosť spolupracuje s počtom vzdelávacích zariadení, výcvikových centier pre dospelých, jazykovými školami, atď. Organizácia obzvlášť venuje pozornosť poskytovaniu potrieb dospelým so zhoršeným zrakom, ktorí sa učia jazyk a bádaniu a rozvoju metód vyučovania, ktoré povzbudzujú kreativitu a motiváciu.
  • Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa – FENICE – Naples, Italy – nezisková asociácia učiteľov, ktorá podporuje akúkoľvek iniciatívu na podporu integrácie škôl do kultúrneho rastu spoločnosti, zavádza a plánuje iniciatívy, projekty na vzdelávanie, kurzy, kultúrny rast učiteľov, robí výskum a experimentovanie v oblasti vyučovania a zúčastňuje sa vo výskume a rozvoji technológií zameraných na uľahčenie vyučovacieho procesu, vzdelávania a odborného výcviku pomocou moderných komunikačných prostriedkov. Taktiež publikuje noviny pod názvom «Scuol@Europa» , ktoré rozposiela do všetkých stredných škôl v Taliansku a tri krát ročne vydáva spravodaj v troch jazykoch ( IT, EN, FR), v ktorom informuje európske inštitúcie o svojich aktivitách v medzinárodných partnerstváah v európskych projektoch (doposiaľ v 15) s cieľom sprístupniť metódy vyvinuté partnerstvom širokej verejnosti a podporiť výmenu názorov a skúseností.
  • EuroEd Foundation – Iasi, Romania - je inštitúcia akreditovaná Ministerstvom školstva a výskumu a je súčasťou národného vzdelávacieho systému, sekcia doživotného vzdelávania. Nadácia je zakladajúcim členom QUEST-u (Rumunská asociácia pre kvalitu jazykových služieb) a QUEST je pridruženým členom EAQUALS-u (Európska asociácia pre kvalitu jazykových služieb). v 1995 sa Nadácia stala medzinárodným jazykovým centrom a rozšírila svoje portfolio založením Materskej školy (1995) a Základnej školy (1997). V 1998, v dôsledku neustáleho narastania služieb a adresovateľnosti, sme založili ďaľšie dve oddelenia: Regionálne centrum pre vzdelávania a komunikáciu a Centrum pre európsku integráciu. EuroEd je teraz Regionálnym centrom pre vzdelávanie a komunikáciu (celoživotné vzdelávanie – vzdelávanie dospelých: miestne, regionálne, národné a medzinárodné odborné školenie) a zastrešuje Medzinárodné jazykové centrum (cudzojazyčné kurzy a rumunčina ako cudzí jazyk), Regionálne centrum pre európsku integráciu (realizácia miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných projektov) a EuroEd Materskú a základnú školu. Ďalej má Nadácia EuroEd základňu v Iasi, v meste neďaleko moldavskej hranice a v tesnom spojení s I nštitúciami nachádzajúcimi sa v tej oblasti.
  • The E-KU Institute of Language and Intercultural Communication in Nitra, Slovakia je poskytovateľom jazykového vzdelávania, pracuje so skupinymi, ktoré sa zaujímajú o tieto jazyky: angličtina, nemčina, taliančina, ruština španielčina a slovenčina pre cudzincov. Preto sa intenzívne zaujíma o zavádzanie nových, moderných a inovačných vyučovacích metód do svojho jazykových programov.

  Okrem vyššie spomínaných inštitúcií, sa aktívne budú podielať na spolupráci aj pridružení partneri:

  • "Galileo Ferraris" (Napoli - Italy): Štátna stredná technická škola so zameraním na Elektroniku, Telekomunikácie a Informačnú technológiu, zabezpečila multimediálnych expertov IKT, manžérov zvuku a videa (technický zvuk, video technik, tvorca web stránky, web majster, atď.), taktiež aj laboratórium vybavené potrebným zariadením na nahrávanie zvukového materiálu a videa.
  • “Ufficio Scolastico Provinciale” (Napoli – Italy) Táto inštitúcia je odvetvím Ministerstva školstva na provinčnej úrovni. Riadi školy každého stupňa v provincii Neapolu (2310 škôl) v oblasti Campania. Bude sa podieľať na pilotovaní vypracovaného materiálu a šírení výsledkov projektu v rámci svojich vzdelávacích centier pre dospelých spolu s dvomi ďalšími pobočkami ministerstva školstva v Caserta a Fronsinone.
  • “Ufficio Scolastico Provinciale” (Caserta – Italy) pobočka Ministerstva školstva na provinčnej úrovni. Riadi školy každého stupňa v provincii Caserta (911 škôl) v oblasti Campania.
  • “Ufficio Scolastico Provinciale” (Frosinone – Italy) pobočka Ministerstva školstva na provinčnej úrovni. Riadi školy každého stupňa v provincii Fronsinone (640 škôl) v oblasti Lazio a sieť inštitúcií pre miestny projekt zameraný na integráciu cudzincov.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt