Back Europrojekty ELN PLUS (2005 - 2007)
 • When to use viagra
 • Cialis 100mg cheap
 • Viagra its use
 • Buying viagra online usa
 • Viagra used by men
 • Cheapest viagra brand
 • Buying viagra bangalore
 • Viagra side effects long term use
 • Propecia buy online uk
 • Lilly cialis uk
 • Buy generic viagra buy generic viagra online
 • 

  Euro Languages Net Plus (2005 - 2007)

  • PDF

  1. Názov projektu/siete ELN

  ELN EURO LANGUAGES NET PLUS

  (SIEŤ EURÓPSKYCH JAZYKOV)

  EURO LANGUAGES NET 

  2. Ciele

  E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie bol v rokoch 2002 – 2004 partnerom renomovaného projektu s názvom EURO LANGUAGES NET (ELN), ktorý bol podporovaný v rámci programu SOCRATES Európskou komisiou pre vedu a vzdelávanie. Tento projekt bol navrhnutý s cieľom vytvorenia internetového zdroja na podporu menej používaných európskych jazykov, ktorý je prístupný širokej verejnosti.

  V súčasnosti ide o pokračovanie projektu pod názvom ELN Plus (2005 – 2007) a zapojilo sa do neho viac ako dvadsať európskych krajín. Delia sa na starých a nových partnerov, podľa toho, či sa partneri zúčastnili aj prvého projektu. Medzi starých partnerov patria tieto krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko. Novými, teda pristupujúcimi partnerskými krajinami sú Česká republika, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Írsko, Malta, Island, Turecko a Španielsko.

  Cieľom projektu ELN Plus je podporovať menej používané európske jazyky a ich kultúru, motivovať čo najviac ľudí, aby sa ich učili, a tým prispievať k rozvoju multilingvalizmu a kultúrnej diverzity, typických práve pre Európu. Projekt sa snaží šíriť povedomie o výhodách učenia sa iných jazykov, napríklad aj v súvislosti s možnosťami zamestanania. Otvára nové možnosti pre hendikepovaných učiacich sa a pre tých, ktorí nie sú schopní navštevovať hodiny osobne kvôli zemepisným obmedzeniam. Nemenej dôležitým cieľom tohto projektu je prispievať k šíreniu tolerancie a kooperácie medzi jednotlivými národmi a národnosťami.

  Hlavným produktom projektu ELN je vytvorený medzinárodný portál www.euro-languages.net všetkých účastníckych štátov. V rámci programu ELN Plus sa portál rozširuje o stránky nových partnerov, t. j. jedenástich krajín a súčasne sa zdokonaľujú a rozširujú staré stránky o nové informácie. Národné stránky poskytujú informácie o danej krajine (historický vývoj, politické usporiadanie, geografické údaje), o danom jazyku (vývin spisovného jazyka, jeho charakteristika), ako aj zoznam poskytovateľov jazykovej výučby doma i v zahraničí. Súčasťou národných stránok je aj fórum, ktoré je určené na diskusiu nielen odbornej verejnosti, ale aj všetkým tým, ktorí sa o niektorý európsky jazyk z rôznych dôvodov (súkromných, pracovných) zaujímajú. Každá národná stránka je bilingválna, všetky texty na nej sú okrem vlastného jazyka aj v angličtine, čím sú maximálne prístupné pre inonárodných záujemcov.

  3. Participujúci partneri

  Projekt zahŕňa v súčasnosti 23 európskych krajín (univerzity a inštitúcie z Talianska, Rakúska, Portugalska, Bulharska, Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, ČR, Švédska, Fínska, Dánska, Nórska, Islandu, Grécka, Turecka, Malty, Holandska, Španielska, Francúzska, Írska). SR zastupuje E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie.


Diskusné fórum

Téma tohto mesiacia

E-KU Tendenciometer

Čo nás zaujalo, pobúrilo alebo nechalo vlažnými

Fotogaléria


E-KU fotoobjektívom

Online slovníky


K učebniciam, ktoré používame v E - KU

Súťaže


Slovo roka 2015
Tradícia súťaže od roku 2004

KONTAKTUJTE NÁS

Kontakt